حدودا ٢ ساعت پس از آخرین وعده غذایى،قند سرم به حد قندخون ناشتا کاهش می یابد، با این وجود باید حتما از ٨ ساعت قبل ناشتا باشید

 

١.شمارش سلولهاى خون( CBC):
نیاز به ناشتایى ندارد
٢. قندخون:
حدودا ٢ ساعت پس از آخرین وعده غذایى،قند سرم به حد قندخون ناشتا کاهش می یابد، با این وجود باید حتما از ٨ ساعت قبل ناشتا باشید و هیچ چیز جزآب نباید بخورید! حتى چاى!

٣. چربی خون:
باید ١۴ ساعت قبل آن ناشتا باشید،آخرین وعده غذایی تان نیز بایدسبک باشد!
اما رژیم غذایى خود رادر چند روز اخیرتغییر ندهید تاپزشک بتواند درمورد الگوى غذاییتان تصمیم بگیرد ۴. سدیم، پتاسیم، کلسیم، فسفر:
رعایت حدودا ۴ ساعت ناشتایی توصیه میشود،اما اجبارى نیست
۵.تست کلیه(BUN /CR) :
نیاز به ناشتایى ندارد
۶. اسید اوریک:
چهار ساعت ناشتایى توصیه میشود،از خوردن گوشت زیاد قبل آزمایش خوددارى کنید
٧. AST/ALT :
نیاز به ناشتایى ندارد
٨. آلکالن فسفاتاز:
باید حداقل ۴ساعت ناشتا باشید
٩. بررسی آهن خون:
از ٢ روز قبل ازمصرف ویتامین ب١٢ ومکملهاى آهن خوددارى کنید، حدودا ۴ ساعت ناشتایى توصیه میشود،امااجبارى نیست
١٠. تستهاى تیروئید:
نیازبه ناشتایى ندارد (مهم)

١١. ESR/CRP:
نیاز به ناشتایى ندارد، اما مصرف داروهاى ضدالتهار NSAID و استامینوفن نتیجه راتحت تاثیرقرار میدهد ١٢. PT/PTT/INR : نیاز به ناشتایى ندارد ١٣. هموگلوبین A1c :
ناشتایى نمیخواهد