• انجام معاینات قبل از استخدام و دوره ای
  • تشخیص و درمان بیماری های شغلی
  • انجام تست های ادیومتری، اسپیرومتری،اپتومتری، نوار قلب
  • انجام آزمون های روانشناسی با حضور روانشناسان خبره
  • معاینات ویژه صنایع، هتل ها و بیمارستان ها
  • انجام آزمایشات پاراکلینیک در آزمایشگاه های فوق تخصصی